mf

 

Świadczone przez nas usługi doradztwa podatkowego dzielimy na 3 podstawowe: (1) Wspieramy klientów w skutecznym ograniczaniu/zarządzaniu ryzykiem podatkowym. (2) Świadczymy usługi optymalizacyjne i restrukturyzacyjne. (3) Reprezentujemy klientów w sporach podatkowych.

 
Usługi dedykowane

 
Modele podatkowe akcji marketingowych

 
Przedstawiamy własny lub analizujemy model akcji marketingowej przedstawiony przez klienta w kontekście przepisów podatkowych

 

 
Dokumentacja akcji marketingowej

 
Przygotowujemy lub korygujemy od strony podatkowej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia akcji marketingowej (regulaminy, umowy, niezbędne załączniki)

 

 
Instrukcja rozliczeń podatkowych akcji marketingowych

 
Opracowujemy jasny i czytelny dokument dla działu marketingu i księgowości zawierający wskazówki przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia poszczególnej akcji marketingowej

 

 
Doradztwo podatkowe dla branż objętych ograniczeniami działalności marketingowej

 
Doradzamy w przeprowadzeniu akcji marketingowej produktów usług objętych ograniczeniami reklamy w kontekście przepisów podatkowych

 

 
Optymalizacja niepodatkowych kosztów reprezentacji

 
Przeglądamy i w sposób uzasadniony modyfikujemy listę wydatków reprezentacyjnych

 

 
System wynagradzania pracowników kreatywnych

 
Opracowujemy system wynagradzania pracowników kreatywnych w sposób prowadzący do podwyżki wynagrodzenia bez zwiększania kosztów dla pracodawców

 

 
Struktury wynagradzania członków zarządów

 
Opracowujemy struktury wynagradzania członków zarządu bezpieczny dla spółki a efektywny podatkowo dla menadżera

 

 
Optymalny podatkowo system premiowy

 
Opracowujemy i wdrażamy system premiowy oparty na wykorzystaniu definicji instrumentów pochodnych

 

 
Szkolenia dla działów marketingu i księgowości

 
Szkolimy z zakresu podatków w przygotowaniu, przeprowadzeniu i rozliczeniu akcji marketingowych

 

 
Reprezentacja w postępowaniach podatkowych i sądowych w sprawach dotyczących rozliczeń podatkowych działań marketingowych

 
Prowadzimy postępowania podatkowe, kontrolne, czy sądowe w imieniu klienta w przypadku sporu z organem podatkowym

 

 
Pozostałe usługi

 
Doradztwo podatkowe przy restrukturyzacjach i optymalizacjach

 
Wskazujemy i wdrażamy działania dotyczące całego przedsiębiorstwa lub poszczególnych transakcji, których celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych: przekształcenia, podziały, łączenie spółek, ZCP, aporty, likwidacja spółek osobowych, sprzedaż aktywów

 

 
Przeglądy podatkowe

 
Sygnalizujemy i wdrażamy działania, których skutkiem jest eliminacja lub znaczne ograniczenie ryzyk podatkowych

 

 
Wnioski o interpretacje

 
Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego i reprezentujemy klienta w postępowaniu o wydanie interpretacji

 

 
Dokumentacje cen transferowych

 
Przygotowujemy dokumentację podatkową do transakcji z podmiotami powiązanymi obejmującą wszystkie ustawowo obligatoryjne elementy.